Thành tích - chứng chỉ

 Trong quá trình xây dựng và phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Phúc Thuận Phát luôn đạt mức tăng trưởng cao và ổn định. Cùng với sự nổ lực của Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong toàn công ty, trong những năm qua Công ty đã đạt được nhiều thành tích khá ấn tượng: giấy khen từ chi cục, tổng cục thuế qua các năm; giấy chứng nhận VCA ISO 9001:2005; giấy chứng nhận năng lực hoạt động năm 2018, 2019; và nhiều bằng khen danh giá khác.