Công trình đang thực hiện

KHU HẠ TẦNG DÂN CƯ TÂN THỊNH
THI CÔNG CẦU CẢNG S3 CẢNG SƠN DƯƠNG
NHÀ KHÁCH CÔNG AN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHU ĐÔ THỊ THÔNG MINH VIVA PARK- 1 TRAM Y TẾ & 201 CĂN LK