TIN TỨC

20/03/2020
Thời gian nộp hồ sơ: 20/03/20120- 20/04/2020
20/03/2020
Thời gian nộp hồ sơ: 20/03/2020- 20/04/2020
10/01/2020
Năm 2020, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu giá trị sản xuất xây dựng toàn ngành tăng khoảng 9 - 10% so với năm 2019; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 40%
20/12/2019
Thời gian nộp hồ sơ: 20/12/2019- 31/12/2019
10/01/2020
Năm 2020, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu giá trị sản xuất xây dựng toàn ngành tăng khoảng 9 - 10% so với năm 2019; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 40%
20/12/2019
Thời gian nộp hồ sơ: 20/12/2019- 31/12/2019
20/03/2020
Thời gian nộp hồ sơ: 20/03/2020- 20/04/2020
20/03/2020
Thời gian nộp hồ sơ: 20/03/20120- 20/04/2020